24.3.2014

Tiedote: maahanmuuttajien käsitykset tuberkuloosista ja hivistä vaikuttavat heidän tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumiseensa

Maahanmuuttajien käsitykset tuberkuloosista ja hivistä vaikuttavat tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumiseen

– niiden selvittäminen on avain parempaan tautien ehkäisyyn ja hoitoon

Filha ry toteuttaa EU:n pakolaisrahaston tukemana yhdessä Hiv-tukikeskuksen, SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja HUS:n kanssa kolmivuotista TIE-hanketta (Tuberkuloosin ja hivin ehkäisy ja varhaistoteaminen nuorten turvapaikanhakijoiden parissa). Yhteistyökumppaneina ovat myös Helsingin vastaanottokeskus, Maahanmuuttovirasto, THL sekä Diakonissalaitos ja Positiiviset ry.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa tuberkuloosin ja hivin ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä lieventää näihin liittyvää stigmaa. Tätä kautta pyritään vähentämään taudin leviämistä turvapaikanhakijoiden ja muun väestön keskuudessa.

Turvapaikanhakijanuorten tiedot tuberkuloosista ja hivistä

Hankkeessa on kartoitettu 15-25 vuotiaiden turvapaikanhakijoiden tietoja ja näkemyksiä tuberkuloosista ja hivistä sekä selvitetty, mikä olisi paras tapa lisätä heidän tietojaan, poistaa väärinkäsityksiä ja sitä kautta vähentää stigmaa. Vuonna 2013 tehtiin kirjallisuuskatsaus koskien Suomeen tulevien suurimpien pakolaisryhmien käsityksiä tuberkuloosista ja hivistä

Aiemman julkaistun tiedon perusteella eri kulttuurien ominaispiirteet, maailmankuva sekä syvälle kulttuuriin menevät uskomukset ja uskonto heijastuvat käsityksiin terveydestä ja hoidosta.  Ymmärrys ja tieto, jonka ihmiset saavat perheiltä, ystäviltä ja naapureilta koskien terveysongelmien luonnetta, syitä ja seurauksia vaikuttaa merkittävästi heidän käyttäytymiseensä hoitoon hakeutumisessa ja sitoutumisessa.

Turvapaikanhakijanuorille suunnattu terveysvalistus

Kartoituksen perusteella nuorten turvapaikanhakijoiden terveysvalistuksessa kannattaa hyödyntää pienryhmäkeskusteluja sekä kuvallisia materiaaleja. Piirretyt kuvat ja videot herättivät eniten kiinnostusta ja tuntuivat myös selkeimmiltä viestin suhteen vaikkakin kuvallista viestintää ymmärrettiin myös väärin.

Kondomeihin liittyvät kuvat ovat hyvin sensitiivisiä kulttuuritaustasta ja iästä riippuen. Tuberkuloosin ja hivin tartuntatapoihin ja hoitoihin liittyy paljon väärinkäsityksiä, jotka tulivat esiin tarkasteltaessa erilaisia infomateriaaleja. Molempia tartuntatauteja pidettiin hyvin helposti ja monin eri tavoin tarttuvina. Tartuntatavoista oli paljon virhekäsityksiä. Juuri kellään ei tuntunut olevan tietoa siitä, että hiv-infektioon on olemassa lääkitys. Hivin katsottiin aina johtavan melko nopeasti kuolemaan.

Hiv-tukikeskuksen juliste ja infokortti ”Miten hiv tarttuu / ei tartu” oli arvioitavana turvapaikanhakijoiden fokusryhmähaastattelussa ja se kuului haastateltujen mielestä parhaimpien ja eniten keskustelua herättäneiden terveysvalistusmateriaalien joukkoon. Tosin juliste herätti myös paljon virhetulkintoja, koska liikennevalokoodisto ei ollut kaikille turvapaikanhakijoille tuttu.

Miten HIV tarttuu
Miten HIV ei tartu

Filha ry:n julkaisema koko tiedote luettavissa täällä

Lue lisää TIE-hankkeesta

Tutustu uusiin www.tuberkuloosi.fi verkkosivuihin