10.6.2020

Seksuaaliterveyden työkalupakin käyttö parantaa seksuaalikasvatuksen laatua

Jokaisella nuorella on oikeus monipuoliseen seksuaalikasvatukseen! Hivpoint edistää yhdenvertaista seksuaalikasvatusta, jonka tavoitteena on, että kaikki nuoret saavat kattavat tiedot ja taidot seksuaaliterveyteen liittyen. Hivpoint edistää erityisesti seksitautien ehkäisyn käsittelyä monipuolisesti ja kaikki nuoret huomioivasti. Hivpoint tuottaa ja kehittää seksuaalikasvatukseen työvälineitä ja -menetelmiä, jotka palvelevat mahdollisimman monipuolisissa tilanteissa ja kohtaamisissa nuorten kanssa.

Keväällä 2020 Hivpoint kysyi Seksuaaliterveyden työkalupakin käyttäjiltä palautetta materiaalipaketin käytöstä, sisällöstä ja käyttökokemuksista. Lue alta lyhyt katsaus, millaisia ajatuksia ja kokemuksia nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on Hivpointin tuottamasta Seksuaaliterveyden työkalupakista seksuaalikasvatustyön tukena.

98 % Seksuaaliterveyden työkalupakin käyttäjistä koki, että materiaalipaketin käyttöönotto on sujunut mutkattomasti

Seksuaaliterveyden työkalupakkia käytettiin yleisimmin nuorten seksuaalikasvatukseen, esimerkiksi nuorten illoissa nuorisotiloilla ja koulussa terveystiedon tunneilla. Seksuaaliterveyden työkalupakki on ollut käytössä myös ammattilaisen ja asiakkaan välisessä seksuaalineuvontatyössä sekä aikuisten että nuorten keskuudessa. Lisäksi materiaalipakettia on hyödynnetty rippikoulussa, nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten koulutuksissa, terveydenhuollon tukipalveluissa sekä opinnäytetyössä. Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia koki Seksuaaliterveyden työkalupakin sopineen hyvin tai erinomaisesti käyttötarkoitukseensa.

Kaikki vastanneet kokivat Seksuaaliterveyden työkalupakin tukeneen ammatillisuutta

Materiaalipakettia pidettiin hyvänä konkreettisena työvälineenä, jonka perusteella on helppo rakentaa kasvatusta, koulutusta ja neuvontaa seksuaaliterveyteen liittyvien teemojen ympärille. Seksuaaliterveyden työkalupakkia työssään käyttäneet ovat kokeneet sen helpottaneen seksuaalisuuden puheeksi ottamista. Se on myös lisännyt tietoa nuorten seksuaaliterveydestä niin ammattilaisten keskuudessa kuin heidän kohderyhmässään.

Parasta on Seksuaaliterveyden työkalupakin monipuolisuus

Erityistä kiitosta Seksuaaliterveyden työkalupakki sai monipuolisuudestaan. Parhaaksi yksittäiseksi asiaksi materiaalipaketissa koettiin Seksuaalikasvattajan käsikirja, joka koostuu tieto-osuudesta, näkökulmakirjoituksista ja 38:sta monipuolisesta nuorten kanssa tehtävästä harjoituksesta. Materiaaleista Seksiä on monenlaista -kuvakortit saivat erityistä kiitosta. Vastaajien mukaan eniten käytössä oli ollut Arvaatko? sanaselityspeli. Pelin avulla voi harjoitella hauskalla tavalla puhumaan seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista niiden oikeilla nimillä, ja samalla saada lisää tietoa. 3D klitorismalli koettiin tärkeäksi lisäykseksi materiaalipaketissa, mutta osalla sen hyödyntäminen opetuksessa on jäänyt vähemmälle.

Seksuaaliterveyden työkalupakin materiaalien avulla on koettu hauskoja hetkiä

Palautekyselyyn vastanneet arvioivat Seksuaaliterveyden työkalupakin vaikuttaneen myönteisesti opetuksen ja kasvatuksen laatuun. Lisäksi materiaalipaketin käytön arvioitiin lisänneen vuorovaikutusta ammattilaisen ja nuorten välillä. Ammattilaiset ovat saaneet Seksuaaliterveyden työkalupakin käytöstä positiivista palautetta. Materiaalipaketti koettiin kiinnostavaksi, mielenkiintoiseksi ja mukaansa tempaavaksi. Konkreettinen materiaali on madaltanut kohderyhmien kynnystä heittäytyä mukaan ja osallistua keskusteluihin. Moni on kokenut myös materiaalin avulla hauskoja hetkiä. Kyselyn vastausten mukaan 95 prosenttia ammattilaisista todennäköisesti suosittelisi tai on jo suositellut Seksuaaliterveyden työkalupakkia kollegoille tai samalla alalla työskenteleville.

Arvokasta kokemustietoa Seksuaaliterveyden työkalupakin käyttäjiltä

Seksuaaliterveyden työkalupakin käyttöön perehtyneet vastaajat kokivat konkreettisen materiaalin helpottavan opettamista ja siten hyödyttävän kasvatuksen kohderyhmää. Vastaajat toivoivat lisää tehtäviä ja materiaalia tunteiden käsittelyyn, pelisääntöihin, suostumukseen ja seksuaalioikeuksiin liittyen. Lisäksi toivottiin enemmän verkkomateriaalia ja enemmän selkokielistä, jaettavaa materiaalia. Ammattilaiset kokivat tarvitsevansa seksuaalikasvatustyön tueksi myös lisää materiaalia ehkäisyvälineistä. Tärkeitä kokemuksia ja huomioita, jotka Hivpointilla otetaan seksuaalikasvatusmateriaalin kehittämisessä huomioon!

Seksuaaliterveyden työkalupakki sai kokonaisuudessa käyttäjiltä erinomaisen arvion. Materiaalipaketti on käytössä parantanut seksuaalikasvatuksen laatua ja tukenut ammattilaisten osaamista. Kiitämme lämpimästi kyselyyn vastanneiden ja haastatteluihin osallistuneiden palautteista! Otamme koetut haasteet huomioon sekä hyödynnämme saamaamme arvokasta palautetta ja kehitysehdotuksia materiaalin jatkokehittämisessä -pysy siis kuulolla! 😉

Tästä voi tutustua Seksuaaliterveyden työkalupakin sisältöön.