20.10.2022

Prepin käyttö arkipäiväistyy – mutta tiedetäänkö siitä tarpeeksi?

Kuvassa on ihminen, joka pitää pilleriä etusormen ja peukalon välissä.

Prepin käyttö on suositeltavaa henkilöille, joilla on hiv-tartunnan riski (THL, WHO). Suomessa Hivpoint on ollut keskeinen prepistä tiedottava taho, joka on tarjonnut eri kanavien kautta prep-neuvontaa tuhansille.  Hivpoint on toteuttanut vuosina 2021 ja 2022 kyselyn, jolla on selvitetty hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyyn liittyvää tietämystä.

Kyselyjen perusteella tieto prepin seurannasta puutteellista

Molempien kyselyjen perusteella prep -lääkityksen käyttötarkoitus tiedetään suhteellisen hyvin, mutta lääkitykseen liittyvä seuranta ei ole läheskään yhtä monella tiedossa.

Vuoden 2022 kyselyn tulosten mukaan prep-lääkityksen käyttötarkoitus ja teho hivin ennaltaehkäisyssä tiedettiin suhteellisen hyvin, vastaajista noin 76 % tiesi tämän. Myös se, että prep suojaa hiviltä, mutta ei muilta seksitaudeilta tiedettiin melko hyvin, noin 79 % vastaajista tiesi asian.

Nuorilla vähemmän tietoa

Nuoret, alle 25-vuotiaat vastaajat tiesivät edellä mainitut asiat selvästi huonommin kuin yli 25-vuotiaat. Erityisen suuri ero prep -tietämyksessä ikäryhmien kohdalla oli siinä, että nuoret, alle 25-vuotiaat vastaajat tiesivät huomattavasti harvemmin, että prepin käyttöön liittyy kolmen kuukauden välein tapahtuva seuranta: alle 25-vuotiasta tämän tiesi vain 26 %, kun yli 25-vuotiaista asian tiesi 67 %.  

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla tietoa enemmän kuin muulla maassa

Kyselyn tulosten mukaan alueellisesti on melko suuria eroja prep-tietämyksessä. Kun pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla 83 % vastaajista tiesi mihin prepiä käytetään, muualla maassa saman tiesi vastaajista vain noin 70 %.  Samoin prep-lääkitykseen liittyvä seuranta tiedettiin pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla paremmin (noin 60 % tiesi asian) kuin muualla maassa (jossa asian tiesi noin 46 %). Vielä selkeämpi alueellinen ero oli sen suhteen, että prepin tiedettiin suojaavan vain hiviltä, mutta ei muilta seksitaudeilta: pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla asian tiesi noin 90 % vastaajista, kun vastaavasti muualla maalla asian tiesi vain noin 68 % vastaajista.

Pohdintaa kyselyn tuloksista

Se, että pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla tiedetään prepiin liittyvät faktat muuta maata paremmin voi liittyä useaan asiaan. Vaikka Hivpointin palvelut on suunnattu koko maahan, tavoittavat miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, Hivpointin testaus- ja neuvontapalvelut kuitenkin paremmin ja konkreettisemmin nimenomaan pääkaupunkiseudulla. Myös homoyhteisö on suurin, avoimin ja näkyvin pääkaupunkiseudulla ja kohtaamispaikkoja ja -mahdollisuuksia on eniten juuri täällä. Tämä mahdollistaa keskustelun prepistäkin paremmin kaveriporukoissa ja yhteisöjen sisällä kuin muualla maassa. Lisäksi prepin käyttäjiä on eniten pääkaupunkiseudulla ja varmasti tämäkin vaikuttaa siihen, että täällä prepistä tiedetään paremmin: keskustelukumppaneita ja prepin käytön kokemusasiantuntijoita on tarjolla tueksi enemmän.

Entä mihin nuorten vastaajien (alle 25-vuotiaiden) heikommat tiedot prepin käytöstä voisivat liittyä?  Jo edellä mainittuihin yhteisöihin ja kaveriporukoihin vähäisempi osallistuminen voi vaikuttaa nuorempien heikompiin tietoihin: nuoret eivät ole vielä näissä yhteisöissä niin laajasti mukana kuin vanhemmat. Tätä suurempi vaikutus nuorten heikompiin tietoihin on varmasti kuitenkin sillä, että nuorille homo-, bi- ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa, ei ole yleisesti tarjolla heille soveltuvaa tietoa seksuaalisuudesta, seksistä ja seksitaudeilta suojautumiselta. Esimerkiksi peruskoulujen terveystiedon oppikirjoissa kyllä nykyään mainitaan erilaiset seksuaaliset suuntautumiset sekä niiden normaalius ja yhdenvertaisuus, mutta konkreettisesti sieltä ei neuvoja miesten väliseen seksuaalisuuteen ja seksiin löydy.

Prepiin liittyvän tietämyksen lievä heikkeneminen vuoden aikana voi liittyä vastaajajoukkojen demografisiin eroihin.  Myös prepiin liittyvä mediajulkisuuden määrä kyselyjen aikana on saattanut vaikuttaa kyselyjen tuloksiin: Ensimmäisen kyselyn (vuoden 2021) aikaan, oli prepiin liittyvä mediajulkisuus laajempaa kuin vuoden 2022 kyselyn aikaan, sillä prep oli tulossa julkisessa terveydenhoidossa maksuttomaksi. Vastasivatko vuoden 2021 kyselyyn ne, jotka olivat juuri perehtyneet aiheeseen esimerkiksi Hivpointin kanavissa?  Joka tapauksessa prepin näkyminen valtamediassa olisi jälleen aiheellista, koska kaikki eivät osaa hakeutua Hivpointin sivuille hakemaan prep-tietoa.

Lopuksi

Koska prepin käyttö ja siihen liittyvät perusasiat ovat pysyneet viime vuodet samoina, lopetan artikkelin samanlaisiin sanoihin kuin kirjoittaessani asiasta vajaa vuosi sitten:

Kun suunnittelet prepille hakeutumista, on hyvä jo siinä vaiheessa olla tietoinen prep-lääkitykseen liittyvästä seurannasta. Tällä tavalla pystyt paremmin motivoimaan itseäsi käyttämään prepiä ohjeen mukaisesti ja muistamaan kolmen kuukauden välein käydä testeissä. Prepin käyttö estää tehokkaasti hiv-tartunnan, kun lääkettä käytetään ohjeen mukaisesti ja sitoudutaan seurantaan.

Kuten 23.9.2022 julkaistussa artikkelissa totesimme, vastaajajoukot kyselyissä olivat osittain erilaisia demografisten taustatekijöiden osalta. Erona oli muun muassa se, että vuoden 2022 kyselyssä vastaajia oli vähemmän, he olivat suhteellisesti useammin muualta maasta kuin pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta ja olivat suhteellisesti myös useammin alle 25-vuotiata kuin vuotta aikaisemmassa kyselyssä.  Vuoden aikana tapahtunutta muutos, prep-tietämyksen lievä heikentyminen, liittyneekin todennäköisesti näihin tekijöihin.