Teppo Heikkinen & Jenny Tigerstedt: Hiv on homojen sairaus

Jenny_Tigerstedt_012Hiviin liittyy stigmaa, ja tätä stigmaa on yritetty poistaa muun muassa häivyttämällä hiviin yhdistettyä homoleimaa. Tämä on ymmärrettävää, kun muistetaan, miten hiv ja aids tulivat ihmisten tietoisuuteen 80-luvun alussa. Ensimmäiset tartunnat todettiin pääasiassa homomiesten keskuudessa, mikä mahdollisti homoseksuaalisten suhteiden ja homoseksin julkisen tuomitsemisen – aidsia kutsuttiin homorutoksi ja hiv-tartuntaa pidettiin rangaistuksena homomiesten epäsiveellisestä käytöksestä.Teppo_Heikkinen_030

Miesten välisen seksin ja hivin yhteyden kieltäminen on kuitenkin ongelmallista, koska suhteellisesti hiv-tartuntoja on todettu monikymmenkertaisesti enemmän homo- ja bimiesten keskuudessa kuin koko väestössä. Hiv koskettaa tänäkin päivänä erityisesti homo-, bi- ja muita miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa eikä tämän tosiasian kieltäminen edistä seksuaaliterveyttä. On hyväksyttävää, että esimerkiksi rintasyövän kohdalla ennaltaehkäisevä työ ja esimerkiksi rintasyövästä kirjoitetut artikkelit keskittyvät naisiin, joilla kyseisen syövän esiintyminen on miehiä yleisempää. Pidetään tärkeänä, että naiset ovat tietoisia rintasyövän mahdollisuudesta ja hakeutuvat tarvittaessa tutkimuksiin, jotta hoidot voidaan aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Miksi ei voitaisi suhtautua samalla tavalla erityisesti homomiehiä koskettavaan sairauteen?

Seta perusti Hiv-tukikeskuksen edeltäjän Aids-tukikeskuksen vuonna 1986 vastaamaan niihin tarpeisiin, joita hiv oli tuonut homomiesten elämään. Hiv-tukikeskuksen juuret ovat siis nimenomaan homomiesten hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyssä ja tartunnan saaneiden homomiesten tukemisessa. Aids-tukikeskuksen toiminnassa pyrittiin kuitenkin heti alusta asti puuttumaan homoseksuaalisuuden ja hivin automaattiseen yhdistämiseen. Tämä oli tarpeellista silloisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, koska keskusteluilmapiirin oli muututtava, jotta pystyttiin käynnistämään oikeansuuntaisia ennaltaehkäisy- ja tukitoimia.

Julkisessa keskustelussa tapahtuikin muutos ja hiviä alettiin esittää mediassa koko väestöä uhkaavana sairautena. Lehtiin ilmestyi otsikoita, joissa peloteltiin hiv-epidemian räjähtävän käsistä ja tuhansien heterojen sairastuvan lähitulevaisuudessa.

Miesten kesken turvallisesti -työ

Homomiehiä koskevia asioita on huomioitu Tukikeskuksen hiv-työssä koko sen olemassaolon ajan. Hivin ja miesten välisen seksin yhteyksien häivyttäminen on kuitenkin osaltaan vaikuttanut siihen, että Suomessa erityisesti homo- ja bimiehille kohdennettu hiv-työ aloitettiin vasta vuonna 2003, kun se esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on alkanut jo paljon aiemmin.

Tälle kohderyhmälle suunnattu työ alkoi Suomessa, kun Miesten kesken turvallisesti -projekti sai määräaikaisen rahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä. Projektia edelsi tutkimus, jossa selvitettiin miesten välistä seksiä ja hiv-riskejä Suomessa. Tutkimus toteutettiin vuosina 1997–1998 ja se oli ensimmäinen hivistä ja miesten välisestä seksistä toteutettu laaja tutkimus, joka sisälsi muun muassa kyselyn ja haastatteluja. Projekti muuttui vakituiseksi työmuodoksi vuoden 2006 alusta.

Hivin yhteiskunnallisuus

Hiviin sairautena ja varsinkin hivin ennaltaehkäisytyöhön liittyy vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Hiv-tartuntoja on todettu suhteellisesti monikymmenkertaisesti enemmän homo- ja biseksuaalisesti käyttäytyvien miesten keskuudessa kuin muussa väestössä. Tästä huolimatta hivin ennaltaehkäisytyö, kuten esimerkiksi peruskoulun terveystiedon oppikirjojen tämänhetkisten painosten turvaseksivalistus, ei sovellu homo- ja biseksuaalisille miehille tai pojille. Esimerkiksi anaaliyhdynnästä ja sen turvallisesta toteuttamisesta ei puhuta peruskoulujen terveystiedon oppikirjoissa. Kun keskeisten seksuaalikasvatusmateriaalien tilanne on tällainen, voidaanko sanoa, että yhteiskunnassamme instituutioiden tasolla ollaan kiinnostuneita kaikkien ihmisten terveydestä?

Kun hivin kannalta yhteen keskeisimpään kohderyhmään kuuluvien ihmisten asiat sivuutetaan Suomessa, on kysymys merkittävästä yhteiskunnallisesta asiasta ja poliittisesta kannanotosta, joka tulee tunnistaa ja tehdä näkyväksi.

Tämä tunnistettava ja näkyväksi tehtävä asia on heteronormatiivisuus. Vasta kun ymmärretään, mitä heteronormatiivisuus tarkoittaa ja miten se vaikuttaa, voidaan sitä tehokkaasti purkaa ja myös tehdä laaja-alaisemmin vaikuttavaa hivin ennaltaehkäisytyötä.

Mitä merkitystä heteronormatiivisuudella on?

Käsitteenä heteronormatiivisuus ei ole vielä tuttu suurelle yleisölle tai välttämättä edes terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. Myös se, mitä heteronormatiivisuus tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa ihmisten elämään, ei varmasti ole kristallinkirkasta edes kaikille seksuaaliterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille. Kun seksuaalisuutta käsitellään ja lähestytään heteronormatiivisuuden näkökulmasta, keskitytään normeihin, joilla seksuaalisuutta tuotetaan, ja joilla erilaisia seksuaalisia suuntautumisia arvotetaan ja positioidaan jokapäiväisissä tilanteissa.

Aikaisemmin, kun käsiteltiin seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää tai marginaalistamista, puhuttiin homofobiasta. Myöhemmin homofobia-käsitteen käyttö, varsinkin tutkimuksessa, on vähentynyt ja sen sijaan on alettu käyttää heteronormatiivisuuden käsitettä.

Heteronormatiivisuus on homofobiaa käyttökelpoisempi käsite, sillä sen kautta voidaan tarkastella ja käsitellä seksuaalisuutta ja myös sukupuolta huomattavasti laajemmin. Kun homofobia-käsitteen kautta on pääasiassa selitetty vain seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää, asioiden tarkasteleminen heteronormatiivisuuden näkökulmasta mahdollistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan marginaalistamisen ja syrjinnän lisäksi myös heteroseksuaalisuuden ja siihen liittyvien institutionaalisten käytäntöjen ja aseman tarkastelun ja analysoimisen.

Joku voisi kysyä, mitä tekemistä heteronormatiivisuudella ja siitä puhumisella on lopulta homo- ja bimiehille suunnatussa ja miesten väliseen seksiin liittyvässä hiv-työssä. Vastaamme epäilijöille, että paljonkin, ja että heteronormatiivisuuden ymmärtäminen on lopulta kaikkein keskeisintä tässä työssä. Tarkastelun kohdentaminen normeihin ja siihen miten tietynlainen normatiivisuus kaventaa mahdollisuuksia kasvaa ja elää seksuaalisesti ja erilaisissa ihmissuhteissa, mahdollistaa myös kriittisen työotteen seksuaaliterveystyössä, joka on suunnattu homo-, bi- ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa.

Tärkeät yhteistyökumppanit ja Miesten kesken turvallisesti -työn kehittäminen

Suomen hiv-strategian mukaan hiv-tartunnan saaneet tulisi ottaa mukaan hivin ennaltaehkäisytyöhön. MKT-työn tärkein yhteistyökumppani on hiv-tartunnan saaneiden potilasjärjestö Positiiviset ry. Vuonna 2015 alkanut SeksiPertti-kampanja on hieno esimerkki tällaisesta yhteistyöstä. Kyseessä on kaksivuotinen kampanja, jonka tarkoituksena on parantaa hiv-positiivisten homo- ja bimiesten asemaa homoyhteisössä, vähentää hiv-positiivisten syrjintää ja lisätä hiv-tietoutta homoyhteisön sisällä, edistää homo- ja bimiesten seksuaaliterveyttä sekä madaltaa kynnystä hakeutua hiv-testiin.

Kampanjan aluksi toteutettiin kysely miesten välisestä seksistä, hivistä sekä asenteista hiv-tartunnan saaneita kohtaan. Kyselyyn vastasi yli 1100 henkilöä. Kysely on tarkoitus toistaa kampanjan lopussa. SeksiPertti-kampanjan idea on tarjota ajantasaista, kohdennettua tietoa rennolla, rohkealla ja humoristisella otteella. SeksiPertin slogan on: Tieto lisää nautintoa. Osana SeksiPertti-kampanjaa tuotettiin Anaalisekin ABC, joka on ensimmäinen suomenkielinen anaaliseksiä käsittelevä esite. Suojaamaton anaaliyhdyntä on hivin ja useimpien muiden seksitautien osalta kaikkein tartuttavin seksitapa, joten esite on MKT-työssä tärkeä työväline ja se on otettu innostuneesti vastaan.

MKT-työn tuoreimpana kohderyhmänä ovat transihmiset, joille on saatavilla erittäin niukasti seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvää materiaalia. MKT-työntekijät ovat saaneet esimerkiksi koulutuksissa palautetta, että työmuodon esitteet on tähän asti suunnattu lähinnä cismiehille, eikä niissä ole huomioitu transmiehiä tai muita transihmisiä. MKT-työ on parhaillaan tuottamassa yhteistyössä Transverkoston, Setan, Transtukipisteen ja Sinuiksi-hankkeen kanssa transihmisille suunnattua seksuaaliseen hyvinvointiin liittyvää esitettä. Esitteen sisällöstä vastaavat pitkälti kohderyhmään kuuluvat henkilöt. Materiaalin tuottamisen lisäksi koko Hiv-tukikeskuksen työyhteisö on saanut koulutusta transasioihin liittyen.

Toinen palautteiden kautta tehty uudistus liittyy nuorille suunnattuihin materiaaleihin. MKT-työn materiaalit ja palvelut ovat pääosiin olleet suunnattuja aikuisille, ja tästä on saatu palautetta etenkin nuorten parissa työskenteleviltä. Vuonna 2014 MKT-työ toteutti yhteistyönä Hiv-tukikeskuksen nuorten työn kanssa nuorille homo- ja bimiehille suunnatun YLPEYS-kampanjan. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Pro-tukipisteen, Nuorten Exitin, Poikien talon, Setan ja HeSetan kanssa. Kampanja koostui nuorille toteutetuista työpajoista sekä nuorten kanssa yhteistyössä tuotetuista materiaaleista. Nuorten ideoiden perusteella tuotettu YLPEYS-esite ilmestyi keväällä 2015. Esitteessä on tietoa seksuaalisuudesta ja identiteetistä nuorille homo- ja bimiehille.

MKT-työntekijät ja Hiv-tukikeskuksen nuorten seksuaaliterveyden edistämistyön suunnittelijat ovat lisäksi toteuttaneet myös yhteisiä koulutuksia nuorten kanssa kouluissa toimiville ammattiryhmille (kouluterveydenhoitajille, -kuraattoreille, -psykologeille ja terveystiedon opettajille). Näissä koulutuksissa on pureuduttu heteronormatiivisuuteen, jonka purkaminen ja poistaminen on keskeisintä seksuaalivähemmistöille suunnatussa seksuaaliterveystyössä.

Etsivä työ ravintolasta chattiin

MKT-työssä on tehty etsivää työtä homoravintoloissa vuosina 2008–2013 ja chatissa vuodesta 2010 lähtien. Mallia etsivän työn tekemiseen on saatu seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten osallisuutta edistävältä asiantuntijajärjestö Pro-tukipisteeltä, jossa etsivän työn perinteet ovat pidemmät ja uraauurtavat.

Etsivän työn keskeisiin periaatteisiin kuuluu se, että sitä tehdään matalan kynnyksen toimintana niissä paikoissa, missä työn kohderyhmä liikkuu. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työtä tehdään helposti lähestyttävästi ja niin, ettei muu toiminta (homoravintoloissa asiakkaiden vapaa-ajanvietto ja ravintolaomistajien ammatinharjoittaminen) työskentelypaikassa häiriinny. Homo- ja bimiesten kohtaaminen ravintolaympäristössä on mahdollistanut sellaisen tiedon ja kokemuksen kartuttamisen, mitä muuten olisi ollut vaikea saada. Työn yhteydessä käytyjen keskustelujen ja havainnoimisen kautta on saatu tietoa homoyhteisössä vaikuttavista ajankohtaisista asioista.

Ravintolassa tehdyn etsivän työn ensimmäisinä vuosina kontaktin saaminen asiakkaisiin oli vilkasta, mutta väheni selvästi myöhempinä vuosina. Osittain tämän syyn ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen lisääntymisen vuoksi etsivää työtä on viime vuosina tehty säännöllisesti vain netissä. Myös muissa Pohjoismaissa on ravintolassa tapahtuvasta etsivästä työstä siirrytty pääasiassa nettiin. Tällä hetkellä etsivää työtä netissä tehdään Koodi.netin chat-palvelussa. Chatissa toimitaan pääasiassa samojen periaatteiden ja osittain samojen käytäntöjenkin perusteella kuin ravintolassa; työtä tehdään matalalla lähestymiskynnyksellä siellä missä työn kohderyhmä viettää aikaansa ja niin ettei muu toiminta chat-ympäristössä kohtuuttomasti häiriinny.

Uudet tuulet hivin ennaltaehkäisyssä

Viimeisen muutaman vuoden aikana hiv-keskusteluun on noussut mahdollisuus ennaltaehkäistä hiv-tartuntaa lääkityksellä. Lääkityksen nimi on Pre-exposure prophylaxis (PrEP). PrEP tarkoittaa ennen mahdollista altistumista hi-virukselle otettavaa ennaltaehkäisevää lääkitystä, jonka tarkoituksena on estää hivin tarttuminen. Yhdysvalloissa PrEP-lääkitys on ollut käytössä jo kohta kolme vuotta. Tällä hetkellä PrEP-lääkitys ei ole saatavilla Suomessa eikä muissa Euroopan maissa. Lääke on kuitenkin aiheuttanut paljon keskustelua ja kysymyksiä.

Osalle ihmisistä PrEP-lääkitys voisi tarjota vapautta hivin pelosta ja on näin ollen monelle houkutteleva vaihtoehto. Kondominkäyttöön liittyy osalle miehistä monenlaisia haasteita ja onkin paljon ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta aina käytä kondomia satunnaisissa seksisuhteissa. Näissä tilanteissa PrEP-läääkitys antaa suojaa hiv-tartunnalta.

PrEP-lääkityksen laajamittainen käyttö saattaisi vähentää kondominkäyttöä ja lisätä muiden seksitautien esiintyvyyttä. Joidenkin seksitautien hoito on jo tällä hetkellä haasteellista, kun esimerkiksi tippurista on olemassa kantoja, jotka ovat vastustuskykyisiä kaikille olemassa olevilla antibiooteille. Lisäksi miesten välisen seksin kautta saadut kuppatartunnat ovat nousussa sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Osa hiv-tartunnan saaneista on ottanut uutisen hiviä ennaltaehkäisevästä lääkkeestä ilolla vastaan. Heidän mukaansa PrEP-lääkityksen ansiosta vastuu hivin tarttumisesta ei ole enää ainoastaan hiv-positiivisilla. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että hiv ei tartu suojaamattomassa seksikontaktissa henkilöltä, joka on toimivalla hiv-lääkityksellä. Tämä on hiv-tartunnan saaneiden kannalta mullistava asia. Kun ihmiset tulevat tästä tietoiseksi, otetaan jälleen askel eteenpäin hiviin liittyvän stigman poistamisessa. MKT-työssä ollaan taas uusien haasteiden edessä: Miten edistää kondominkäyttöä, vaikka hiviä voi ehkäistä muillakin tavoilla?

Teksti: Teppo Heikkinen & Jenny Tigerstedt
Kuvat: Nick Tulinen

Teppo Heikkinen ja Jenny Tigerstedt ovat Hiv-tukikeskuksen Miesten kesken turvallisesti -työn suunnittelijoita.

Artikkeli on julkaistu Hiv-tukikeskuksen Tietoa, tukea & tunnetta – Hiv-tukikeskus 30 vuotta
-juhlavuosijulkaisussa, joka käsittelee erilaisia näkökulmia hiviin, hiv-työhön ja hiv-tartunnan kanssa elämiseen. 16 artikkelin kokoelmateos käsittelee muun muassa hiv-positiivisten oikeuksiin, matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen, kansainvälistymisen vaikutuksiin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä. Voit tilata teoksen Hiv-tukikeskuksen verkkokaupasta.